×
×

CWTY004T - Texte Teilestatus - JIT - SAP Tabelle